HE 229/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain ja eräiden muiden ehdotettuun metsälakiin ja kestävän metsätalouden rahoituksesta ehdotettuun lakiin liittyvien lakien muuttamisesta sekä laiksi kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen

Huomautus

Kumottava laki: Laki tilan yhteisomistajien osallistumisesta metsänparannushankkeeseen (954/71)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1348/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1349/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1350/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain (9 ja, MmVM 25/1996 vp) 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1351/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1352/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki poronhoitolain 1 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki poronhoitolain muuttamisesta, MmVM 25/1996 vp)

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1353/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen

3) Laki maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain muuttamisesta

4) Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain (9 ja, MmVM 25/1996 vp) 11 §:n muuttamisesta

5) Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

6) Laki poronhoitolain 1 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki poronhoitolain muuttamisesta, MmVM 25/1996 vp)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Lehtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.11.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

4758

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.1996 Päättynyt PTK 152/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4816

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 25/1996 vp
Valmistunut

11.12.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 175/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1996 Päättynyt PTK 176/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1996 Päättynyt PTK 177/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5646

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1996 Päättynyt PTK 184/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5868

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.12.1996

Vastaus
EV 241/1996 vp