HE 229/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.08.2002

Säädöskokoelma
486/2002
Sopimussarja
78/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.08.2002

Säädöskokoelma
487/2002
Sopimussarja
79/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja

Asetuksen voimaantulo

01.08.2002

Säädöskokoelma
639/2002
Sopimussarja
80/2002
Päätös

Hyväksytty

Asetuksen voimaantulo

01.08.2002

Säädöskokoelma
639/2002
Sopimussarja
80/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan III osan A artiklan mukainen ilmoitus

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja

2. Uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan III osan A artiklan mukainen ilmoitus

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wrede

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.12.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.12.2001 Päättynyt PTK 156/2001
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

21

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 16/2002 vp
Valmistunut

07.05.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Strasbourgissa 4 päivänä huhtikuuta 1996 tehdyn uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan, että eduskunta samalla hyväksyy annettavaksi uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan III osan A artiklan mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Suomi sitoutuu noudattamaan seuraavia uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan määräyksiä: 1 ja 2 artikla, 3 artiklan 1 ja 4 kohta, 4 artiklan 2, 3 ja 5 kohta, 5 ja 6 artikla, 7 artiklan 1-5, 7, 8 ja 10 kohta, 8 artiklan 2 ja 4 kohta, 9-18 artikla, 19 artiklan 1-9 ja 11-12 kohta, sekä 20-31 artikla, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 4/2002 vp
Valmistunut

05.03.2002

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 4/2002 vp
Valmistunut

19.03.2002

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 2/2002 vp
Valmistunut

22.03.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.05.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 57/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.05.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.05.2002 Päättynyt PTK 58/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.05.2002 Päättynyt PTK 62/2002
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön ensimmäiseen ja toiseen ponteen sisältyvät ehdotukset sekä ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen uudistettuun Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan ja sen III osan A artiklan mukaiseen ilmoitukseen, että niistä päätetään äänten enemmistöllä, ja että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.05.2002

Vastaus
EV 64/2002 vp