HE 229/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lainsäädännöksi valtion tukeman asuntotuotannon toimintaperiaatteiden ulottamisesta kuntien ja eräiden muiden yhteisöjen omistamiin asuntoyhteisöihin

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki aravalain muuttamisesta

2. Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain 8 ja 23 §:n muuttamisesta

3. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Rautio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.10.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.2002 Poistettu PTK 122/2002
23.10.2002 Päättynyt PTK 123/2002
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

31

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

12.03.2003

Kirjelmä
EK 49/2002 vp