Valtiopaivaasia HE 229/2005

HE 229/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rekisterihallintolain muuttamisesta

Vahvistettu

10.11.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
956/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kotikuntalain 7 e ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.11.2006

Voimaantulo

01.03.2007

Säädöskokoelma
957/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki nimilain muuttamisesta

Vahvistettu

10.11.2006

Voimaantulo

01.03.2007

Säädöskokoelma
958/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki isyyslain 20 ja 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.11.2006

Voimaantulo

01.03.2007

Säädöskokoelma
959/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki perintökaaren muuttamisesta

Vahvistettu

10.11.2006

Voimaantulo

01.03.2007

Säädöskokoelma
960/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rekisterihallintolain muuttamisesta

2. Laki kotikuntalain 7 e ja 9 §:n muuttamisesta

3. Laki nimilain muuttamisesta

4. Laki isyyslain 20 ja 22 §:n muuttamisesta

5. Laki perintökaaren muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.12.2005

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lehtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.2006 Päättynyt PTK 3/2006 17
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 16/2006 vp
Valmistunut

29.09.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1-5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 24/2006 vp
Valmistunut

08.06.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.10.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 95/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.10.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.2006 Päättynyt PTK 96/2006 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2006 Päättynyt PTK 98/2006 18
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.10.2006