HE 23/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle entisten tasavallan presidenttien palveluja koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.10.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
930/1999
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.10.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
931/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

2. Laki tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Hallitusneuvos Aaltonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.06.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1999 Poistettu PTK 36/1999
15.06.1999 Päättynyt PTK 37/1999
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 2/1999 vp
Valmistunut

07.09.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.09.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 51/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.09.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.09.1999 Päättynyt PTK 52/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.09.1999 Päättynyt PTK 54/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.09.1999 Päättynyt PTK 55/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.09.1999

Vastaus
EV 19/1999 vp