Valtiopaivaasia HE 23/2003

HE 23/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 §:n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki aravalain muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2003

Voimaantulo

01.09.2003

Säädöskokoelma
719/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki aravarajoituslain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2003

Voimaantulo

01.09.2003

Säädöskokoelma
720/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2003

Voimaantulo

01.09.2003

Säädöskokoelma
721/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki aravalain muuttamisesta

2. Laki aravarajoituslain 23 §:n muuttamisesta

3. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.06.2003

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Rautio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.06.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2003 Päättynyt PTK 34/2003 3
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 1/2003 vp
Valmistunut

12.06.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 5/2003 vp
Valmistunut

12.06.2003

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.06.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 37/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2003 Päättynyt PTK 38/2003 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2003 Päättynyt PTK 40/2003 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 17 §:n 3 momentista ja 36 §:stä sekä 2. lakiehdotuksen 23 §:stä ja 3. lakiehdotuksen 39 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.2003

​​​​