Valtiopaivaasia HE 23/2008

HE 23/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

12.09.2008

Voimaantulo

01.12.2009

Säädöskokoelma
599/2008
Sopimussarja
66/2009
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta

Asetuksen voimaantulo

01.12.2009

Säädöskokoelma
947/2009
Sopimussarja
67/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.03.2008

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kaukoranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.03.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.04.2008 Keskeytetty PTK 36/2008 3
16.04.2008 Päättynyt PTK 38/2008 3
Päätös

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto. Muille valiokunnille varattiin mahdollisuus antaa asiasta lausunto ulkoasiainvaliokunnalle 9.5.2008 mennessä.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 6/2008 vp
Valmistunut

30.05.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Suuren valiokunnan lausunto
SuVL 1/2008 vp
Valmistunut

16.05.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 13/2008 vp
Valmistunut

23.05.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 9/2008 vp
Valmistunut

23.04.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 6/2008 vp
Valmistunut

29.04.2008

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 10/2008 vp
Valmistunut

06.05.2008

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 6/2008 vp
Valmistunut

07.05.2008

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 10/2008 vp
Valmistunut

08.05.2008

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 11/2008 vp
Valmistunut

08.05.2008

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 8/2008 vp
Valmistunut

08.05.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 15/2008 vp
Valmistunut

09.05.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 11/2008 vp
Valmistunut

09.05.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 4/2008 vp
Valmistunut

15.05.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 62/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.06.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.2008 Päättynyt PTK 63/2008 1
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2008 Keskeytetty PTK 65/2008 1
11.06.2008 Päättynyt PTK 66/2008 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 95 § 2 momentti

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen hallituksen esityksessä tarkoitettuun sopimukseen, että sopimus hyväksytään päätöksellä, jota kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja että lakiehdotus käsitellään supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 95 § 2 momentti

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.2008

​​​​