HE 23/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 ja 34 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 ja 34 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
547/2010
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

2. Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
548/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 ja 34 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jauhiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.04.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.04.2010 Päättynyt PTK 32/2010
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 7/2010 vp
Valmistunut

18.05.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että hyväksytään uusi 2. lakiehdotus.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.05.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 53/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 20.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.05.2010 Päättynyt PTK 54/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.05.2010 Päättynyt PTK 56/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

24

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.06.2010

Vastaus
EV 80/2010 vp