HE 231/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle terrorististen pommi-iskujen torjumista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki terrorististen pommi-iskujen torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

16.05.2002

Voimaantulo

27.06.2002

Säädöskokoelma
372/2002
Sopimussarja
59/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Terrorististen pommi-iskujen torjumista koskeva kansainvälinen yleissopimus

Asetuksen voimaantulo

27.06.2002

Säädöskokoelma
509/2002
Sopimussarja
60/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki terrorististen pommi-iskujen torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Terrorististen pommi-iskujen torjumista koskeva kansainvälinen yleissopimus

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Lehto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.12.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.12.2001 Päättynyt PTK 156/2001
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

23

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 6/2002 vp
Valmistunut

05.04.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy New Yorkissa 15 päivänä joulukuuta 1997 tehdyn terrorististen pommi-iskujen torjumista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 3 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.04.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 38/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.04.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.04.2002 Päättynyt PTK 41/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.04.2002 Päättynyt PTK 43/2002
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvän ehdotuksen, joka koskee sopimuksen hyväksymistä sekä ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen terrorististen pommi-iskujen torjumista koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen, että tästä päätetään äänten enemmistöllä ja että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.04.2002

Vastaus
EV 34/2002 vp