Valtiopaivaasia HE 231/2014

HE 231/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Päätökset

1. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
658/2015
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
659/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
660/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki avioliittolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
661/2015
Päätös

Hyväksytty

5. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
662/2015
Päätös

Hyväksytty

6. Laki adoptiolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
663/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki isyyslain 53 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
664/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 11 ja 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
665/2015
Päätös

Hyväksytty

9. Laki holhoustoimesta annetun lain 95 j ja 95 k §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
666/2015
Päätös

Hyväksytty

10. Laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
667/2015
Päätös

Hyväksytty

11. Laki aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
668/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta

2. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain muuttamisesta

3. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

4. Laki avioliittolain muuttamisesta

5. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta

6. Laki adoptiolain muuttamisesta

7. Laki isyyslain 52 §:n muuttamisesta

8. Laki ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 11 ja 13 §:n muuttamisesta

9. Laki holhoustoimesta annetun lain 95 j ja 95 k §:n muuttamisesta

10. Laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

11. Laki aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.11.2014

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jahkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.11.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.2014 Päättynyt PTK 114/2014 8
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 34/2014 vp
Valmistunut

04.03.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 1.-5. ja 8.-11. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 6. ja 7. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 68/2014 vp
Valmistunut

19.02.2015

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 164/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.03.2015 Päättynyt PTK 165/2014 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.03.2015 Päättynyt PTK 171/2014 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.05.2015