HE 232/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1042/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1043/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta

2) Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Pelkonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.10.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.11.1998 Päättynyt PTK 134/1998

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 27/1998 vp
Valmistunut

18.11.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 148/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.11.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1998 Päättynyt PTK 149/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.1998 Päättynyt PTK 150/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1998 Päättynyt PTK 154/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.12.1998

Vastaus
EV 188/1998 vp