HE 232/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle viivästyskorkoa koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki korkolain muuttamisesta

Vahvistettu

03.05.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
340/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.05.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
341/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 7 ja 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.05.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
342/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.05.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
343/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki opintotukilain 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.05.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
344/2002
Päätös

Hyväksytty

6. Laki verotusmenettelystä annetun lain 40 ja 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.05.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
345/2002
Päätös

Hyväksytty

7. Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.05.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
346/2002
Päätös

Hyväksytty

8. Laki verontilityslain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.05.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
347/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki korkolain muuttamisesta

2. Laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

3. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 7 ja 41 §:n muuttamisesta

4. Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

5. Laki opintotukilain 40 §:n muuttamisesta

6. Laki verotusmenettelystä annetun lain 40 ja 43 §:n muuttamisesta

7. Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

8. Laki verontilityslain 19 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jokela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.12.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.12.2001 Päättynyt PTK 156/2001
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

24

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 3/2002 vp
Valmistunut

09.04.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-8. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.04.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 39/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.04.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.04.2002 Päättynyt PTK 41/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.04.2002 Päättynyt PTK 43/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

21

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.04.2002

Vastaus
EV 36/2002 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin