Valtiopaivaasia HE 232/2002

HE 232/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden tehtävien siirtoa Valtion asuntorahastolle koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2003

Voimaantulo

01.03.2003

Säädöskokoelma
83/2003
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2003

Voimaantulo

01.03.2003

Säädöskokoelma
84/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2003

Voimaantulo

01.03.2003

Säädöskokoelma
85/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.10.2002

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Sirviö

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.10.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.2002 Päättynyt PTK 122/2002 34
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 17/2002 vp
Valmistunut

21.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 140/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.2002 Päättynyt PTK 141/2002 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.2002 Päättynyt PTK 142/2002 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.01.2003