HE 232/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta ja hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa

Vahvistettu

30.03.2010

Voimaantulo

01.04.2010

Säädöskokoelma
210/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2010

Voimaantulo

01.04.2010

Säädöskokoelma
211/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2010

Voimaantulo

01.04.2010

Säädöskokoelma
212/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa

2. Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta

3. Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Laurila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.11.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.2009 Päättynyt PTK 103/2009
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

34

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 2/2010 vp
Valmistunut

10.03.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.03.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 22/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.03.2010 Päättynyt PTK 23/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.03.2010 Päättynyt PTK 24/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.03.2010

Vastaus
EV 26/2010 vp