Valtiopaivaasia HE 232/2014

HE 232/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain eräiden tietoverkkorikoksia koskevien säännösten muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

04.09.2015

Säädöskokoelma
368/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki pakkokeinolain 10 luvun 3 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

04.09.2015

Säädöskokoelma
369/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki poliisilain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

04.09.2015

Säädöskokoelma
370/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

04.09.2015

Säädöskokoelma
371/2015
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

5. Laki oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

04.09.2015

Säädöskokoelma
372/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki pakkokeinolain 10 luvun 3 ja 6 §:n muuttamisesta

3. Laki poliisilain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta

4. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.11.2014

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Monto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.11.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.2014 Päättynyt PTK 114/2014 9
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 29/2014 vp
Valmistunut

27.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 5. lakiehdotus ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 163/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.2015 Päättynyt PTK 164/2014 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.03.2015 Päättynyt PTK 169/2014 21
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.03.2015

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin