HE 233/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalain 13 §:n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki aravalain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1105/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1106/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki aravalain 13 §:n muuttamisesta

2. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Räsänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.10.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.2002 Päättynyt PTK 122/2002
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

35

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 16/2002 vp
Valmistunut

25.10.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 128/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.2002 Päättynyt PTK 130/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.11.2002 Päättynyt PTK 133/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

21

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.11.2002

Vastaus
EV 153/2002 vp