Valtiopaivaasia HE 233/2008

HE 233/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä

Vahvistettu

29.05.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
362/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Vahvistettu

29.05.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
363/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Vahvistettu

29.05.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
364/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ulosottokaaren 4 luvun 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.05.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
365/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki tuloverolain 80 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.05.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
366/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä

2. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

3. Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta

4. Laki ulosottokaaren 4 luvun 19 §:n muuttamisesta

5. Laki tuloverolain 80 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.01.2009

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Leppänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.02.2009 Päättynyt PTK 3/2009 6
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 3/2009 vp
Valmistunut

03.04.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 7 ja 13 § muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 2/2009 vp
Valmistunut

19.03.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.04.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 39/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 17.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.04.2009 Päättynyt PTK 40/2009 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.04.2009 Päättynyt PTK 41/2009 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.05.2009

​​​​