HE 233/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä

Vahvistettu

29.05.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
362/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Vahvistettu

29.05.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
363/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Vahvistettu

29.05.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
364/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ulosottokaaren 4 luvun 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.05.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
365/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki tuloverolain 80 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.05.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
366/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä

2. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

3. Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta

4. Laki ulosottokaaren 4 luvun 19 §:n muuttamisesta

5. Laki tuloverolain 80 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Leppänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.02.2009 Päättynyt PTK 3/2009
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 3/2009 vp
Valmistunut

03.04.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 7 ja 13 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.04.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 39/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 17.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.04.2009 Päättynyt PTK 40/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.04.2009 Päättynyt PTK 41/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.05.2009

Vastaus
EV 37/2009 vp