HE 233/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005 - 2009 annetun lain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 - 2009 annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005 - 2009 annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1366/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 - 2009 annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1367/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005 - 2009 annetun lain muuttamisesta

2. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 - 2009 annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Järviö

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.11.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.2009 Päättynyt PTK 103/2009
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

35

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 20/2009 vp
Valmistunut

01.12.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.2009 Päättynyt PTK 118/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2009 Päättynyt PTK 120/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

15

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.12.2009

Vastaus
EV 235/2009 vp