HE 234/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansanterveyslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Vahvistettu

25.05.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
626/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.10.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.10.2006 Päättynyt PTK 107/2006
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

25

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 55/2006 vp
Valmistunut

24.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että hyväksytään yksi lausuma ja että toimenpidealoite TPA 66/2006 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 147/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.01.2007 Keskeytetty PTK 148/2006
26.01.2007 Päättynyt PTK 149/2006 4
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.01.2007 Keskeytetty PTK 150/2006
02.02.2007 Päättynyt PTK 152/2006 1-3
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.03.2007

Vastaus
EV 279/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot