HE 234/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi passilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki passilain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

29.06.2009

Säädöskokoelma
456/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

29.06.2009

Säädöskokoelma
457/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

29.06.2009

Säädöskokoelma
458/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ulkomaalaisrekisteristeristä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

29.06.2009

Säädöskokoelma
459/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki löytötavaralain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

29.06.2009

Säädöskokoelma
460/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki passilain muuttamisesta

2. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

3. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

4. Laki ulkomaalaisrekisteristeristä annetun lain muuttamisesta

5. Laki löytötavaralain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Rajaniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.02.2009 Päättynyt PTK 3/2009
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 9/2009 vp
Valmistunut

09.06.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 2. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.2009 Keskeytetty PTK 65/2009
11.06.2009 Päättynyt PTK 66/2009 1-2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.2009 Päättynyt PTK 68/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 2. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 16 a §:stä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.06.2009

Vastaus
EV 97/2009 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin