HE 235/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain 66 ja 69 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tieliikennelain 66 ja 69 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.05.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
367/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tieliikennelain 66 ja 69 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Maunu

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.12.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.12.2001 Päättynyt PTK 156/2001
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

27

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 1/2002 vp
Valmistunut

20.02.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.02.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 13/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.2.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.02.2002 Päättynyt PTK 15/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.02.2002 Päättynyt PTK 16/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.02.2002

Vastaus
EV 8/2002 vp