HE 235/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansalaisuuslaiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Kansalaisuuslaki

Vahvistettu

16.05.2003

Voimaantulo

01.06.2003

Säädöskokoelma
359/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Kansalaisuuslaki

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Visanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.11.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.2002 Päättynyt PTK 130/2002
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 8/2002 vp
Valmistunut

17.01.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, ja että lakialoite LA 180/1999 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 183/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.01.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.01.2003 Päättynyt PTK 184/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.01.2003 Päättynyt PTK 188/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.04.2003

Vastaus
EV 253/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot