HE 235/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja polttoainemaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ajoneuvolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1328/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki polttoainemaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1329/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ajoneuvolain muuttamisesta

2. Laki polttoainemaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Liikenneneuvos Saari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.11.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.2004 Päättynyt PTK 121/2004
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 24/2004 vp
Valmistunut

07.12.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena, paitsi 14 ja 40 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2004 Päättynyt PTK 136/2004
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.2004 Päättynyt PTK 138/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.2004

Vastaus
EV 227/2004 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin