HE 235/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.03.2009

Voimaantulo

08.04.2009

Säädöskokoelma
207/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.03.2009

Voimaantulo

08.04.2009

Säädöskokoelma
208/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.03.2009

Voimaantulo

08.04.2009

Säädöskokoelma
209/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.03.2009

Voimaantulo

08.04.2009

Säädöskokoelma
210/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

27.03.2009

Voimaantulo

08.04.2009

Säädöskokoelma
211/2009
Päätös

Hyväksytty

6. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.03.2009

Voimaantulo

08.04.2009

Säädöskokoelma
212/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

2. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

3. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

4. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymistä annetun lain muuttamisesta

5. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

6. Laki työeläkevakuutusyhtiölain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sarsa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.02.2009 Päättynyt PTK 3/2009
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

20

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 1/2009 vp
Valmistunut

26.02.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.03.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 18/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.03.2009 Päättynyt PTK 19/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.03.2009 Päättynyt PTK 21/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.03.2009

Vastaus
EV 15/2009 vp