HE 235/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1223/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1224/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1225/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain 7 ja 38 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1226/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki asumistukilain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1227/2009
Päätös

Hyväksytty

6. Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1228/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

2. Laki kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

3. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain 7 ja 38 §:n muuttamisesta

5. Laki asumistukilain 3 §:n muuttamisesta

6. Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.11.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.2009 Päättynyt PTK 103/2009
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

37

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 51/2009 vp
Valmistunut

02.12.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 6. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi johtolause muutettuna ja että lakialoite LA 62/2009 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.2009 Päättynyt PTK 118/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2009 Päättynyt PTK 120/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

30

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.12.2009

Vastaus
EV 233/2009 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot