HE 235/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläimistä saatavista sivutuotteista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki eläimistä saatavista sivutuotteista

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.07.2015

Säädöskokoelma
517/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 44 luvun 4 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.07.2015

Säädöskokoelma
518/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki eläinlääkintähuoltolain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.07.2015

Säädöskokoelma
519/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki lannoitevalmistelain muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.07.2015

Säädöskokoelma
520/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki kumotun eläintautilain voimaan jätettyjen säännösten kumoamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.07.2015

Säädöskokoelma
521/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eläimistä saatavista sivutuotteista

2. Laki rikoslain 44 luvun 4 a §:n muuttamisesta

3. Laki eläinlääkintähuoltolain 2 §:n muuttamisesta

4. Laki lannoitevalmistelain muuttamisesta

5. Laki kumotun eläintautilain voimaan jätettyjen säännösten kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Tomperi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.11.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.11.2014 Päättynyt PTK 114/2014
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 32/2014 vp
Valmistunut

03.03.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 2., 3. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 50 § muutettuna, että 4. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi johtolause ja 19 § muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 164/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.03.2015 Päättynyt PTK 165/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.03.2015 Päättynyt PTK 171/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.04.2015

Vastaus
EV 344/2014 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin