HE 236/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
697/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Vuorinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.2010 Päättynyt PTK 110/2010
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

15

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 15/2010 vp
Valmistunut

10.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 3 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 169/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.03.2011 Päättynyt PTK 170/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.03.2011 Päättynyt PTK 171/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.05.2011

Vastaus
EV 372/2010 vp