HE 237/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta, laiksi lomautuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 sekä laiksi työvoimapolittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 ja 18 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1538/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki lomautuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1539/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1537/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 ja 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1540/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta

2) Laki lomautuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994

3) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

4) Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 ja 18 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Myllyharju

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.10.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

3324

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.1993 Pp 22.10. PTK 117/1993
22.10.1993 Päättynyt PTK 121/1993
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

3375

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 48/1993 vp
Valmistunut

02.12.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 28/1993 vp
Valmistunut

19.11.1993

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Työasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 2/1993 vp
Valmistunut

26.11.1993

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 158/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1993 Päättynyt PTK 159/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.1993 Keskeytynyt PTK 161/1993
05.12.1993 Päättynyt PTK 165/1993 1-4
Istuntopöytäkirjan sivu

4869

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1993 Päättynyt PTK 169/1993 1-7
Istuntopöytäkirjan sivu

5087

Huomautus

Äänestys n:o 2 lippuäänestys

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.12.1993

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot