HE 237/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta

Vahvistettu

16.05.2002

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
362/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Opetusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.05.2002

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
363/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta

2. Laki Opetusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Valtiosihteeri Saari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.01.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2002 Päättynyt PTK 3/2002
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 3/2002 vp
Valmistunut

10.04.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että toimenpidealoite TPA 147/2001 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.04.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 42/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.04.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.04.2002 Päättynyt PTK 43/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.04.2002 Päättynyt PTK 48/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.05.2002

Vastaus
EV 46/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot