Valtiopaivaasia HE 237/2010

HE 237/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle riistahallintolaiksi sekä laiksi metsästyslain muuttamisesta, riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta ja maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Riistahallintolaki

Vahvistettu

18.02.2011

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
158/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki metsästyslain muuttamisesta

Vahvistettu

18.02.2011

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
159/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.02.2011

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
160/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.02.2011

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
161/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Riistahallintolaki

2. Laki metsästyslain muuttamisesta

3. Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta

4. Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.10.2010

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Niemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.2010 Päättynyt PTK 110/2010 16
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 23/2010 vp
Valmistunut

14.01.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1., 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 48/2010 vp
Valmistunut

08.12.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.01.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 139/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 19.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.01.2011 Keskeytetty PTK 140/2010 4
21.01.2011 Päättynyt PTK 142/2010 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.01.2011 Päättynyt PTK 143/2010 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 1 §:n 3 momentista ja 30 §:n 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.02.2011