Valtiopaivaasia HE 238/2001

HE 238/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

19.02.2003

Säädöskokoelma
384/2002
Sopimussarja
12/2003
Päätös

Hyväksytty

2. Laki puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

19.02.2003

Säädöskokoelma
385/2002
Sopimussarja
14/2003
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Tanskan kuningaskunnan, Suomen tasavallan, Norjan kuningaskunnan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta

Asetuksen voimaantulo

19.02.2003

Säädöskokoelma
98/2003
Sopimussarja
13/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Tanskan kuningaskunnan, Suomen tasavallan, Norjan kuningaskunnan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.12.2001

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wrede

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.01.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2002 Päättynyt PTK 3/2002 2
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 14/2002 vp
Valmistunut

12.04.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Turussa 9 päivänä kesäkuuta 2001 Tanskan kuningaskunnan, Suomen tasavallan, Norjan kuningaskunnan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Lausunnot

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 1/2002 vp
Valmistunut

05.03.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.04.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 42/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.04.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.04.2002 Päättynyt PTK 43/2002 11
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.04.2002 Päättynyt PTK 48/2002 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.05.2002