HE 238/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuosilomalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Vuosilomalaki

Vahvistettu

18.03.2005

Voimaantulo

01.04.2005

Säädöskokoelma
162/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.03.2005

Voimaantulo

01.04.2005

Säädöskokoelma
163/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki työaikalain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.03.2005

Voimaantulo

01.04.2005

Säädöskokoelma
164/2005
Päätös

Hyväksytty

4. Laki vanhempainpäiväraha-ajalta suoritettavien vuosilomakustannusten korvaamisesta työnantajalle annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

5. Laki sairausvakuutuslain 14 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.03.2005

Voimaantulo

01.04.2005

Säädöskokoelma
165/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuosilomalaki

2. Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

3. Laki työaikalain 23 §:n muuttamisesta

4. Laki vanhempainpäiväraha-ajalta suoritettavien vuosilomakustannusten korvaamisesta työnantajalle annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.11.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.2004 Päättynyt PTK 121/2004
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 2/2005 vp
Valmistunut

02.03.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 4. lakiehdotus hylätään, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 5. lakiehdotus ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.03.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 18/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.03.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.03.2005 Keskeytetty PTK 19/2005
04.03.2005 Päättynyt PTK 20/2005 2
Päätös

1. - 3. lakiehdotukset sekä valiokunnan ehdottama uusi 5. lakiehdotus hyväksyttiin ja 4. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.03.2005 Päättynyt PTK 21/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.-3. lakiehdotuksen ja uuden 5. lakiehdotuksen sekä pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.03.2005

Vastaus
EV 17/2005 vp