HE 238/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n ja 8 luvun 9 §:n, osuuskuntalain sekä vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n ja 8 luvun 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

31.12.2009

Säädöskokoelma
1214/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki osuuskuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

31.12.2009

Säädöskokoelma
1215/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

31.12.2009

Säädöskokoelma
1216/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n ja 8 luvun 9 §:n muuttamisesta

2. Laki osuuskuntalain muuttamisesta

3. Laki vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jauhiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.11.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.11.2009 Päättynyt PTK 107/2009
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 29/2009 vp
Valmistunut

08.12.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 122/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2009 Keskeytetty PTK 123/2009
11.12.2009 Päättynyt PTK 124/2009 2,3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.2009 Keskeytetty PTK 125/2009
15.12.2009 Päättynyt PTK 126/2009 6
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.2009

Vastaus
EV 256/2009 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin