HE 239/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain 11 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vakuutusoikeuslain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1228/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vakuutusoikeuslain 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Sarvilinna

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.11.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.2004 Päättynyt PTK 125/2004
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

15

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 12/2004 vp
Valmistunut

02.12.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 132/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2004 Päättynyt PTK 134/2004
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2004 Päättynyt PTK 137/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.12.2004

Vastaus
EV 213/2004 vp