Valtiopaivaasia HE 239/2009

HE 239/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi järjestyslain 22 §:n, järjestyksenvalvojista annetun lain ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki järjestyslain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
723/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
724/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
725/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki järjestyslain 22 §:n muuttamisesta

2. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta

3. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.11.2009

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Normia

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.11.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.2009 Päättynyt PTK 107/2009 3
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 11/2010 vp
Valmistunut

09.06.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 13/2010 vp
Valmistunut

26.03.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2010 Päättynyt PTK 65/2010 19
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.2010 Keskeytetty PTK 68/2010 1
21.06.2010 Päättynyt PTK 69/2010 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.06.2010