HE 24/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöstörahastolain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki henkilöstörahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
499/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki henkilöstörahastolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kangasperko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.03.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.03.2002 Päättynyt PTK 28/2002
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 3/2002 vp
Valmistunut

24.05.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.05.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 68/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.05.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.2002 Päättynyt PTK 70/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.06.2002 Päättynyt PTK 72/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.06.2002

Vastaus
EV 75/2002 vp