HE 24/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2005

Voimaantulo

01.08.2005

Säädöskokoelma
413/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Rajakylä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.03.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.03.2004 Päättynyt PTK 26/2004
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 2/2005 vp
Valmistunut

12.05.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.05.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 55/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.05.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.05.2005 Päättynyt PTK 56/2005
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.05.2005 Päättynyt PTK 60/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 42 a §:n 1 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.06.2005

Vastaus
EV 51/2005 vp