Valtiopaivaasia HE 24/2013

HE 24/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 16 §:n sekä kirjanpitolain 2 luvun ja 8 luvun 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työsopimuslain 2 luvun 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.06.2013

Voimaantulo

01.07.2013

Säädöskokoelma
398/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kirjanpitolain 2 luvun ja 8 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.06.2013

Voimaantulo

01.07.2013

Säädöskokoelma
399/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työsopimuslain 2 luvun 16 §:n muuttamisesta

2. Laki kirjanpitolain 2 luvun ja 8 luvun 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.03.2013

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Siitonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.04.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.04.2013 Päättynyt PTK 30/2013 6
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 4/2013 vp
Valmistunut

08.05.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.05.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 52/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.05.2013 Päättynyt PTK 53/2013 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.05.2013 Päättynyt PTK 55/2013 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.05.2013