Valtiopaivaasia HE 240/2001

HE 240/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 28 luvun sekä pakkokeinolain 1 luvun 1 §:n ja 5 luvun 10 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rikoslain 28 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
614/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki pakkokeinolain 1 luvun 1 §:n ja 5 luvun 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
615/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

3. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
616/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 28 luvun muuttamisesta

2. Laki pakkokeinolain 1 luvun 1 §:n ja 5 luvun 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.12.2001

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Haahti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.01.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2002 Päättynyt PTK 3/2002 4
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 11/2002 vp
Valmistunut

31.05.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään uusi 3. lakiehdotus ja että lakialoitteet LA 98/1999 vp, LA 129/1999 vp, LA 25/2000 vp, LA 26/2000 vp, LA 35/2000 vp ja LA 112/2001 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 72/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.06.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.2002 Päättynyt PTK 73/2002 5 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2002 Päättynyt PTK 77/2002 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.06.2002

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot