HE 241/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle luottotietolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Luottotietolaki

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.11.2007

Säädöskokoelma
527/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki henkilötietolain muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.11.2007

Säädöskokoelma
528/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.11.2007

Säädöskokoelma
529/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Luottotietolaki

2. Laki henkilötietolain muuttamisesta

3. Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wallin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.2006 Päättynyt PTK 110/2006
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 32/2006 vp
Valmistunut

08.02.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.02.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 155/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.02.2007 Keskeytetty PTK 156/2006
13.02.2007 Päättynyt PTK 158/2006 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.02.2007 Päättynyt PTK 161/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.04.2007

Vastaus
EV 315/2006 vp