HE 242/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eläkelainsäädännön muuttamiseksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
634/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
635/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
636/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
637/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
638/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
639/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
640/2003
Päätös

Hyväksytty

8. Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
641/2003
Päätös

Hyväksytty

9. Laki kuntoutusrahalain 7 ja 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
642/2003
Päätös

Hyväksytty

10. Laki sairausvakuutuslain 15 ja 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
643/2003
Päätös

Hyväksytty

11. Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
644/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

2. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

3. Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

4. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

5. Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta

6. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

7. Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

8. Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta

9. Laki kuntoutusrahalain 7 ja 18 §:n muuttamisesta

10. Laki sairausvakuutuslain 15 ja 27 §:n muuttamisesta

11. Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Haikarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.11.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.2002 Päättynyt PTK 128/2002
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 58/2002 vp
Valmistunut

11.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 7.-10. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1, 2., 4.-6. ja 11. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 40/1999 vp, LA 11/2000 vp, LA 33/2000 vp, LA 40/2000 vp, LA 23/2001 vp, LA 96/2001 vp, LA 122/2002 vp, LA 163/2002 vp, LA 165/2002 vp ja LA 184/2002 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 5/2000 vp, TPA 39/2000 vp, TPA 104/2000 vp, TPA 105/2000 vp, TPA 146/2000 vp, TPA 192/2000 vp, TPA 46/2001 vp, TPA 79/2001 vp, TPA 158/2001 vp ja TPA 19/2002 vp hylätään ja että hyväksytään viisi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 60/2002 vp
Valmistunut

20.12.2002

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 23/2002 vp
Valmistunut

09.01.2003

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 200/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.2003 Keskeytetty PTK 201/2002
14.02.2003 Päättynyt PTK 205/2002 6-18
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.02.2003 Keskeytetty PTK 208/2002
18.02.2003 Päättynyt PTK 209/2002 4-7
Istuntopöytäkirjan sivu

20

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 7 b §:stä ja voimaantulosäännöksen 22 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.06.2003

Vastaus
EV 298/2002 vp