HE 242/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rakennerahastolaiksi sekä laeiksi alueiden kehittämislain ja Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Rakennerahastolaki

Vahvistettu

29.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1401/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki alueiden kehittämislain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1402/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1403/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Rakennerahastolaki

2. Laki alueiden kehittämislain muuttamisesta

3. Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Parkkonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.2006 Päättynyt PTK 110/2006
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 30/2006 vp
Valmistunut

12.12.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.2006 Keskeytetty PTK 131/2006
13.12.2006 Päättynyt PTK 132/2006 2-3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.12.2006 Päättynyt PTK 135/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.2006

Vastaus
EV 253/2006 vp