Valtiopaivaasia HE 243/2002

HE 243/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työntekijäin eläkelain 12 c §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1301/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työntekijäin eläkelain 12 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1302/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki työntekijäin eläkelain 12 c §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.11.2002

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kairisalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.11.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2002 Päättynyt PTK 128/2002 2
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 47/2002 vp
Valmistunut

12.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 21/2002 vp
Valmistunut

10.12.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 162/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.2002 Päättynyt PTK 163/2002 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2002 Päättynyt PTK 165/2002 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.2002

​​​​