Valtiopaivaasia HE 243/2004

HE 243/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi strategisesta ympäristöarvioinnista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista

Vahvistettu

08.04.2005

Voimaantulo

01.06.2005

Säädöskokoelma
200/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2005

Voimaantulo

01.06.2005

Säädöskokoelma
201/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2005

Voimaantulo

01.06.2005

Säädöskokoelma
202/2005
Päätös

Hyväksytty

4. Laki strategisesta ympäristöarvioinnista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

08.04.2005

Voimaantulo

11.07.2010

Säädöskokoelma
203/2005
Sopimussarja
68/2010
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Pöytäkirja strategisesta ympäristöarvioinnista valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehtyyn yleissopimukseen

Asetuksen voimaantulo

11.07.2010

Säädöskokoelma
552/2010
Sopimussarja
69/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista

2. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 24 §:n muuttamisesta

3. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

4. Laki strategisesta ympäristöarvioinnista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Pöytäkirja strategisesta ympäristöarvioinnista valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehtyyn yleissopimukseen

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.11.2004

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Soveri

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.11.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2004 Päättynyt PTK 125/2004 19
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 1/2005 vp
Valmistunut

11.02.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Espoossa 25 päivänä helmikuuta 1991 valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehtyyn yleissopimukseen liitetyn Kiovassa 21 päivänä toukokuuta 2003 strategisesta ympäristöarvioinnista tehdyn pöytäkirjan, että 2-4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 ja 11 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.02.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 9/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.02.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.02.2005 Päättynyt PTK 10/2005 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.02.2005 Päättynyt PTK 13/2005 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.03.2005

Vastaus
EV 7/2005 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin