Valtiopaivaasia HE 243/2006

HE 243/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen (Prümin sopimus) hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi muiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta

Vahvistettu

16.03.2007

Voimaantulo

17.06.2007

Säädöskokoelma
277/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2007

Voimaantulo

17.06.2007

Säädöskokoelma
278/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki poliisilain 53 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2007

Voimaantulo

17.06.2007

Säädöskokoelma
279/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2007

Voimaantulo

17.06.2007

Säädöskokoelma
280/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2007

Voimaantulo

17.06.2007

Säädöskokoelma
281/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki rikoslain 16 luvun 20 §:n ja 40 luvun 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2007

Voimaantulo

17.06.2007

Säädöskokoelma
282/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2007

Voimaantulo

17.06.2007

Säädöskokoelma
283/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajanylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi

Asetuksen voimaantulo

17.06.2007

Säädöskokoelma
664/2007
Sopimussarja
54/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta

2. Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

3. Laki poliisilain 53 §:n muuttamisesta

4. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

5. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

6. Laki rikoslain 16 luvun 20 §:n ja 40 luvun 12 §:n muuttamisesta

7. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajanylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.11.2006

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Pelttari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.11.2006 Päättynyt PTK 111/2006 6
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 36/2006 vp
Valmistunut

02.02.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Prümissä 27 päivänä toukokuuta 2005 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen ja että 1.-7. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 56/2006 vp
Valmistunut

24.01.2007

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 23/2006 vp
Valmistunut

25.01.2007

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.02.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 152/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2007 Päättynyt PTK 153/2006 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.02.2007 Keskeytetty PTK 156/2006 10
13.02.2007 Päättynyt PTK 158/2006 2 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehtyyn sopimukseen, että tästä päätetään äänten enemmistöllä ja että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan niiden voimaantulosäännöksistä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.03.2007