Valtiopaivaasia HE 243/2014

HE 243/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 41 §:n sekä ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki yliopistolain 39 ja 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.08.2015

Säädöskokoelma
324/2015
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.08.2015

Säädöskokoelma
325/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yliopistolain 39 ja 41 §:n muuttamisesta

2. Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.11.2014

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hansén

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.11.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.2014 Päättynyt PTK 114/2014 18
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 23/2014 vp
Valmistunut

24.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi johtolause, 30 ja 32 § sekä voimaantulosäännös muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 160/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.02.2015 Päättynyt PTK 161/2014 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.03.2015 Päättynyt PTK 163/2014 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.03.2015