HE 244/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2271/96 täydentävistä säännöksistä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2271/96 täydentävistä säännöksistä

Vahvistettu

09.04.1998

Voimaantulo

15.04.1998

Säädöskokoelma
265/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2271/96 täydentävistä säännöksistä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kaukoranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.02.1998 Päättynyt PTK 5/1998

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 4/1998 vp
Valmistunut

13.03.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.03.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 29/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.03.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.03.1998 Päättynyt PTK 31/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.03.1998 Päättynyt PTK 33/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.03.1998 Päättynyt PTK 35/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.03.1998

Vastaus
EV 24/1998 vp