HE 244/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ulkomailla olevien ja eräiden muiden henkilöiden sosiaaliturvan rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

18.07.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
703/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sairausvakuutuslain 33 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 3 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

18.07.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
704/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.07.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
705/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.07.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
706/2003
Päätös

Hyväksytty

5. Laki ennakkoperintälain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.07.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
707/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

2. Laki sairausvakuutuslain 33 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 3 momentin kumoamisesta

3. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

4. Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki ennakkoperintälain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.11.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.2002 Päättynyt PTK 128/2002
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 55/2002 vp
Valmistunut

31.01.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 193/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.02.2003 Päättynyt PTK 194/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.02.2003 Päättynyt PTK 198/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.06.2003

Vastaus
EV 268/2002 vp