HE 244/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki yliopistolain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
256/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
257/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yliopistolain muuttamisesta

2. Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Aakkula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.11.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.11.2014 Päättynyt PTK 114/2014
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

19

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 22/2014 vp
Valmistunut

17.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitykseen HE 244/2014 vp ja hallituksen esitykseen HE 308/2014 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja yhdistettyinä 1. ja 2. lakiehdotuksiksi, että lakialoite LA 91/2012 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 156/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 19.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.02.2015 Keskeytetty PTK 157/2014
20.02.2015 Päättynyt PTK 158/2014 2,3
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.02.2015 Keskeytetty PTK 160/2014
27.02.2015 Päättynyt PTK 162/2014 5
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esityksiin sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.03.2015

Vastaus
EV 312/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot