HE 245/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2002

Voimaantulo

03.04.2002

Säädöskokoelma
225/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Pessa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.02.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2002 Päättynyt PTK 3/2002
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 1/2002 vp
Valmistunut

26.02.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.02.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 16/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.2.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.02.2002 Päättynyt PTK 17/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.03.2002 Päättynyt PTK 20/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.03.2002

Vastaus
EV 12/2002 vp